ما در این آموزش خلاصه از نرم افزار را میگوییم بعد با استفاده از یک پروژه هر دو برنامه(autocad وautocad electrical ) را توضیح داده و باهم مقایسه می کنیم ابتدا خلاصه ای از نرم افزار
برای دیدن این پست به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

منوی file
New= ctrl+n با استفاده از دو کلید
Open ctrl+o=
Close
Import برای وارد کردن پروژه های خروجی گرفته شده و یا از برنامه های دیگر
Save ctrl+s برای ذخیره کردن برای بار اول پنجره ای برای ذخیره کردن باز می شود ولی برای بار دوم روی پروژه ی قبل ذخیره می شود
Save as ctrl+shift+s برای تغییر فرمت و مسیر ذخیره
Plot cnt+p= برای پرینت کردن
Export خروجی گرفتن
Exit خارج شدن از برنامه
منوی edit به طور کلی برای ویرایش کردن
Undo ctrl+z برای بازگشت یک مرحله به عقب ما برای undo کردن می توانیم حرف U در صفحه کلید را فشار دهیم و Enter بزنیم که یک مرحله به عقب بر می گردد که با زدن دوباره ی Enter که همان تکرار است یک مرحله ی دیگر به عقب بر می گردد
Redo ctrl+y دوباره انجام دادن یعنی عمل undo کرده را دو باره به حالت اول بر می گرداند
Cut ctrl+x برای بریدن و در جای دیگر قرار دادن
Ctrl+c =Copy برای گرفتن یک نسخه ی دیگر از آن
Ctrl+v=Paste نسخه ی کپی شده را می چسباند
Clear del= شی را اک می کند
Select all ctrl+a همه موضوعات داخل صفحه را انتخاب می کند
Find برای پیدا کردن شئ مورد نظر

منوی view نما
Zoom= برای بزرگنمایی کردن
Realtime
Previous زوم قبلی را به ما نشان می دهد
Window با کشیدن یک پنجره بر روی موضوع آن موضوع زوم می شود
Dynamic در این حالت با زدن این گزینه پنجره ای ظاهر می شود که ما با چپ کلیک کردن می توانیم پنجره را بزرگ و کوچک کنیم و برای بزرگنمایی کردن باید راست کلیک نماییم
Scale چند برابر شدن را باید نوشت
Center آن قسمتی را که میخواهیم در وسط صفحه قرار گیرد چپ کلیک کرده و بعد راست کلیک می کنیم
Object شی را انتخاب کرده و بعد راست کلیک می کنیم که همان قسمت انتخاب شده زوم می شود
In یک مرحله روبه جلو می آید
Out یک مرحله رو به عقب می رود
All همه ی صفحه را انتخاب می کند
Extents همه ی موضوعات را زوم میکند
Z را زده و حرف اول کلمات را وارد می کنیم موارد مهم e ,c,o,all,p
گزینه ی pan می توان صفحه را جابجا کرد
Pan realtime باچپ کلیک کردن و درگ کردن میتوان صفحه را جابجا کرد
Point آن نقطه ای را که می خواهیم به حرکت در آوریم را انتخاب می کنیم
و نقطه ی بعدی را به آن قسمتی می زنیم که بخواهیم صفحه را به آن قسمت ببریم
Left
Right
Up
Down
Streeng wheel به معنی فرمان که شبیه فرمان است و با حرکت دادن موس به بالا پایین و اطراف می توان موضوعات را انتخاب کرد این ابزار در الکتریکال 9 می باشد
بالا=zoom
پاین=pan
راست=rewind به ابتدا بر می گرداند
چپ=orbit برای چرخاندن
Viewport میتوان نما را به یک تا 4 قسمت تبدیل کرد
Visual style می توان نما را به دو بعدی سه بعدی تبدیل کرد
منوی insert برای وارد کردن پروژه های خروجی کرفته شده و یا از برنا مه های دیگر
منوی format برای پیکربندی وایجاد لایه ها و انتخاب واحد ها
منوی tools برای وارد کردن ابزارها و...
منوی draw که یکی از منو های مهم می باشد برای کشیدن اشیاء
منوی dimension برای اندازه گزاری
منوی modify که یکی دیگر از منو های مهم می باشد برای اصلاح کردن اشیاء
منوی component برای آوردن قطعات منوی بسیار مهم در اتوکد الکتریکال
منوی wire مهم
ما برای شروع پروژه باید محدوده ی صفحه ی کاری را مشخص کنیم و همچنین واحد آن را ،ما برای انتخاب واحد از منوی format=units را انتخاب می کنیم در این پنجره ای که ظاهر می شود که از قسمت length type=decimal یعنی اعشاری ،precision (دقت) تا چهار عدد اعشاری را قرار می دهیم در قسمت angle type=decimal degrees و در precision آن تا دو رقم اعشار را قرار میدهیمو در قسمت insertion scale درج مقیاس millimeters را انتخاب میکنیمو برای انتخاب محدوده یا در قسمت command limits را تایپ می کنیم یا از منوی format=drawing limits را انتخاب می کنیم ما اگر در قسمت command ببینیم توضیحی در مورد این فرمان می دهد که نوشته ریست کن محدود فضای مدل و مشخص کن پایین ترین گوشه ی چپ را کا ما می توانی پیش فرض آن صفر را انتخاب کنیم که ما می توانی با فلش رو به پایین صفحه کلید و زدن صفر آن را انتخاب کنیم که دوباره توضیحی می آید که مشخص کن گوشه ی بالای راست را که ما عدد 1200در 1000 را وارد می کنیم که ما باید در میان این اعداد از ویرگول استفاده کنیم
ما می توانیم از 3 مختصات استفاده کنیم
برای اینکه بخواهیم مختصات را توضیح دهیم ابتدا ایجاد کردن خط را توضیح می دهیم برای آوردن خط از منوی draw بر روی line کلیک می کنیم که بازدن چپ موس در صفحه خط ایجاد می شود که نقطه ی آغازین خط ایجاد می شود که می توان در جای دیگر کلیک کرد تا یک خط را کامل کرد برای خارج شدن از خط می توان کلید escape بر روی صفحه کلید را فشار داد و یا راست کلیک کرد و enter را زد یا space bar روی صفحه کلید یا زدن Enter ،راههای دیگری برای ایجاد کردن خط وجود دارد ابزار کشیدن خط (line )در صفحه وجود دارد که معمولا در سمت چپ صفحه است
یکی از روش های دیگر زدن حرف L بر روی صفحه کلید
ما هنگامی که با لاین (خط) کار می کنیم مثلا با زدن کلید escape خارج شویم می توانیم line را دو باره با استفاده از enter وارد کنیم که enter در اینجا تکرار محسوب می شود
مختصات:
1)مطلق: ما در این قسمت می توانیم دو عدد را وارد کنیم به عنوان X ,Y مثلا در نقطه ی 6و9 که بر روی محور X 6 میلیمتر حرکت کرده و9 قسمت بر روی محور Y حرکت می کند و در این نقطه آغاز خط را معلوم می کند
ما هنگامی که اعداد را وارد می کنیم در قسمت command line وارد می شود (قسمت سفید رنگ پایین صفحه) ما برای اینکه این توضیحات را بر روی موس خود هم مشاهده کنیم باید در قسمت پایین صفحه در طرف راست نوار وضعیت کلید DYN یا همان dynamic input را کلیک کنیم
2)نسبی:که در این مورد اعداد را به صورت غیر مستقیم اعداد را وارد می کنیم کا با گذاشتن یک ات ساین . دو محور X,Y مثلا @100,0برای وارد کردن یک خط صاف می باشد و اگر بخواهیم همین خط را به بالا ببریم می توان نوشت @0,100 برای بردن خط به چپ @-100,0 برای اینکه ما محور X را داریم عدد مورد نظر را قرار می دهیم و چون یک خط صاف در افق، محور Y ندارد صفر قرار می دهیم برای اینکه بخواهیم یک مربع درست کنیم می توان به دو صورت نوشت @0,-100 یا با زدن کلید C و زدن ENTER خط را ببندیم که C مخفف CLOSE بستن می باشد
3)قطبی: برای این مختصات یک طول و یک زا ویه را داریم که ابتدا طول کوچک تر از یا smaller than (< ) بعد زاویه را وارد می کنیم
برای درست کردن یک مربع @100<0 100طول می باشد و 0 زاویه که برای کشیدن خط مستقیم در افق، زاویه صفر می باشد @100<90 خط بعدی @-100<0 بعد برای بستن یا C و Enter یا @100,-90 را وارد می کنیم
ایجاد کردن خط با استفاده از فرمان ortho که به معنای مستقیم است که خط را به صورت مستقیم می کندکه ابتدا با استفاده از مختصات مطلق و یا به صورت دستی در صفحه نقطه شروع خط را ایجاد کرده و با زدن ortho یا زدن کلیدf8 از صفحه کلید خط به صورت مستقیم در می آید
ما برای وصل کردن خطوط به یکدیگر که به طور دستی انجام دهیم احتیاج با ابزار object snap داریم این ابزار می تواند بر روی خطوط پرش کند
برای آوردن این گزینه
از منوی tools=drafting setting یا با راست کلیک بر روی osnap در پایین صفحه و انتخاب setting یا با shift+right clic در صفحه و انتخاب osnap setting یا با نوشتن os و زدن Enter این پنجره باز میشود که در قسمت object snap که دارای 3 قسمت
1) Object snap on f3
2) Object snap tracking on f11
3) Object snap mode
در قسمت 3 گزینه های زیادی وجود دارد که دارای 13 گزینه است به شرح زیر
1) Endpoint به اول و آخر خط پرش می کند
2) Midpoint به وسط خط پرش می کند
3) Center مرکز یک دایره
4) Node
5) Quadrant ربع یک چهارم
6) Intersection تقاطع چهار راه
7) Extension توسعه گسترش یک خط مستقیم را ادامه می دهد
8) Insertion =درج جا اندازی
9) Perpendicular عمودی ایستاده
10) Tangent مماس می تواند بر یک موضوع گرد مماس شود
11) Nearest نزدیکترین = به نزدیکترین موضوع پرش می کند
12) Apparent intersection آشکار دو راه هم وجود داشته باشد
13) Parallel موازی با یک خط مستقیم
برای آوردن snap راههای دیگری هم وجود دارد از جمله
Shift+right کلیک کردن در صفحه و همچنین در قسمت پایین صفحه بر روی object snap راست کلیک کرده و setting را کلیک می کنیم

ما برای شروع پروژه باید یک صفحه جدید داشته باشیم که می توانیم از منوی file=new را انتخاب کنیم یا با استفاده از یک اصلاحگر صفحه را پاک کرده و پروژه را آغاز کنیم برای این منظور از قسمت modify=erase را انتخاب می کنیم طرز کار این دستور به این صورت است که وقتی آن را انتخاب کردیم به شکل یک مربع در می آید که می توانیم اشیاء را انتخاب کنیم (انهایی که می خواهیم پاک شوند )که به صورت خط چین در می آیند که می توان آنها را یکی یکی یا به صورت پنجره ای انتخاب کرد بعد با کلید Enter یا راست کلیک کردن اشیاءپاک می شوند ما می توانیم ابزار Erase را به 3 روش وارد کنیم
1)از منوی modify
2) با زدن بر روی شکل اصلاحگر در قسمت راست صفحه (اگر Erase در صفحه وجود نداشت می توان با رفتن به بالای صفحه در جای خالی راست کلیک کرده ور رفتن بر روی acad و زدن modify اصلاحگر ها وارد صفحه می شوند )شکل مدادپاک کن
3) با زدن کلید E در صفحه کلید
ما در اینجا چون می خواهیم همه ی موضوعات در صفحه انتخاب شوند e را زده بعد all را می نویسیم و Enter می کنیم همه ی موضوعات پاک می شوند
ما برای شروع پروژه ی مدار کلید تک پل باید ابتدا سه خط مستقیم (فاز،نول،ارت)را ایجاد کنیم
گفتیم که این پروژه را می خواهیم هم در اتوکد و هم در الکتریکال ایجاد کنیم برای ایجاد این سه خط در اتوکد می توانیم سه خط را با هم بیاوریم یا یک خط ایجاد کرده و آن را کپی کنیم
ابتدا صفحه را zoom=all می کنیم وبا زدن کلید L در قسمت بالا سمت چپ صفحه کلیک می کنیم تا شروع خط معلوم شود برای اینکه بخواهیم یک خط مستقیم بکشیم از فرمان ortho (f8 )استفاده می کنیم و عدد 500 را وارد می کنیم و Enter می زنیم ما در اینجا نمی توانیم در پایین خط به صورت دستی خط دیگری ایجاد کنیم چون خطها در راستای همدیگر قرار نمی گیرند برای اینکار می توانیم از دو اصلاحگر استفاده کنیم ابتدا اصلاحگر copy با رفتن به منوی modify و گزینه ی copy ویا از طریق زدن شکل اصلاحگر در کنار صفحه ویا با زدن کلید های co یا cp این اصلاحگر به شکل یک مربع وارد می شود که در قسمت command line یا dyn توضیحاتی برای اجرای این اصلاحگر است در قسمت dyn نوشته select objects (اشیاء را انتخاب کن ) که با زدن بر روی خط که به صورت خط چین یعنی حالت انتخاب شده در آمده که dyn می گوید نقطه ی مبنا را مشخص کن ما در اینجا از object snap ها استفاده می کنیم با زدن کلید f3 فعال می شود که اگر گزینه های آنم را انتخاب نکرده باشی پنجره ی آن باز می شود که ما end point را فعال می کنیم
و اول خط را به عنوان مبنا انتخاب می کنیم و موس را به طرف پایین می آوریم اگر ortho فعال نیست فعال می کنیم و عدد 50 را وارد می کنیم ما برای آنکه بخواهیم خط به طرف بالا یا پایین برود موس را به همان طرف می بریم برای اینکه بخواهیم خط سوم را ایجاد کنیم موس را پایین خط بعد آورده و مقدار را دو برابر قرار می دهیم 100 و برای خارج شدن از خط escape را می زنیم
ما می خواهیم این کار را با اصلاحگر دیگری به نام offset نیز انجام دهیم برای اینکه بخواهم دو خط قبل را حذف کنیم یا با موس هر دو را انتخاب کرده و delete صفحه کلید را می زنیم یا با erase یا با undo در اینجا U را زده و Enter را می زنیم .
برای آوردن اصلاحگر offset از منوی modify=offset یا شکل offset در صفحه را می زنیم یا با زدن حرف O، وارد می کنیم که ابتدا باید فاصله ی offset را بنویسیم یا از طریق انتخاب دو نقطه
فاصله را وارد می کنیم بعد شیئ را که می خواهیم افست کنیم انتخاب کنیم بعد مکانی را که می خواهیم خط افست برود (بالا یا پایین) انتخاب می کنیم که دوباره خط پایین را انتخاب می کنیم و به قسمت پایین می زنیم که با همان فاصله خط دیگری ایجاد می شود
ما می توانیم 3 خط را با استفاده از multiline وارد کنیم که وقتی ما از منوی draw -multiline را انتخاب کنیم به صورت پیش فرض 2 خط می باشد که ما می توانیم در قسمت command line=mlstyle را تایپ کنیم پنجره ای با نام multiline styleباز می شود که standard فعال است که ما میتوانیم با استفاده از دکمه ی new آیتم جدیدی را ایجاد کنیم یا هما قبلی را با استفاده از modify اصلاح کنیم یا آن را delete کنیم یا آن را با load بار گذاری کنیم یا آن را با save ذخیره کنیم و با set current آیتمی که ایجاد کرده ایم را پیش فرض کنیم
با زدن دکمه new پنجره ای باز می شود در این قسمت یک نام وارد می کنیم مثلا h و continue را می زنیم یک پنجره باز می شود در بالا description می توان آیتم خود را توصیف یا شرح بدهیم
در قسمت cap برای line یک سر پوش و کمان داخلی و بیرونی قرار داد که می توان آنها را به اول و آخر خط اضافه کرد و در قسمت fill می توان بین 2 یا 3 خط با رنگی پر کرد که به صورت پیش فرض none (عدم) یا همان رنگ سفید می باشد در قسمت display joints که می توان خم دو یا سه سیم که با هم متصل شده اند را با یک خط بین آنها مشاهده کرد در قسمت Elements که مهمترین قسمت این پنجره می باشد می توان
Offset فاصله ی بین خطوط
Color رنگ خطوط
Linetype نوع خطوط که مثلا خط چین باشد را مشخص می کند در پایین آن add و delete را داریم که می توان خطوط را اضافه وپاک کرد
در پایین آنها همان offset وcolor و linetype را می توان تغییر داد ما در قسمت مشخصات خطوط خط اول را انتخاب می کنیم بعد در قسمت color رنگ آن را قرمز می کنیم رنگ دوم را آبی و سوم را که ارت می باشد زرد می کنیم ما برای تغییر line type آن را کلیک کرده پنجره ای باز می شود که در آن load را می زنیم که acadiso.lin خط سوم را برای ارت انتخاب می کنیم و برای نول خط 7 را انتخاب می کنیم برای اینکه ما می خواهیم رنگ صفحه سفید باشد باید رنگ ارت را به صورتی تغییر دهیم
برای وارد کردن multiline از منوی draw=multiline را می زنیم یا با وارد کردن ml از صفحه کلید اگر بر روی صفحه کلیک کنیم خطوط پیش فرض که دو خط می باشد وارد می شود
ابتداml را زده سپس با استفاده از فلش های صفحه کلید (روبه پایین) را زده سه گزینه مشاهد می شود style را انتخاب کرده که سبک را مشخص می کند که در اینجا نام سبک را انتخاب کرده ما نام h سبکی که ساخته بودیم را وارد می کنیم دوباره فلش را زده و gustification را زده در این قسمت اگر top علامت خورده باشد با خط بالا همتراز می شود اگر zero با خط وسط اگر bottom با خط پایین همتراز است که ما به صورت پیش فرض top را قبول می کنیم که دوباره کلید فلشی روی keyboard را زده این بار scale را می زنیم در اینجا مقیاس ،اندازه ی بین خطوط را مشخص می کنیم که در این حالت 50 را وارد می کنیم در اینجا ما بر روی صفحه کلیک می کنیم و ortho را فعال کرده یک خط به طول 500 وارد می کنیم
ما تا اینجا توانستیم با استفاده از برنامه ی اتوکد سه خط را با روش های مختلف وارد کنیم
از اینجا می خواهم با استفاده از electrical این خطوط را ایجاد کنیم
برای وارد کردن سیم بر روی منوی Wires=insert wire را می زنیم یا بر روی شکل آن در بالای فضای کاری کلیک می کنیم اگر این شکل نبود ما باید بر روی بالای صفحه در یک جای خالی نزدیک
minimize ,restor down راست کلیک کرده از قسمت electrical و منوی فرعیmain electrical ACE: را تیک می زنیم با وارد کردن سیم در روبروی سیم قبلی که کشیدیم نقطه ی مبنا را قرار می دهیم و با استفاده از مختصات نسبی خطی به طول 500 را وارد می کنیم که در electrical2009 این خط به رنگ زرد می باشد که برای تغییر رنگ آن می توان بر روی آن دو بار کلیک چپ کرده و در قسمت properties که می آید color را قرمز انتخاب می کنیم
اگر بخواهیم رنگ سیم هر بار که احضار می کنیم به رنگ قرمز باشد از منوی format=layer را انتخاب کرده و گزینه ی آخر رنگ زرد را به قرمز یا سیاه تبدیل می کنیم ما از قسمت insert wire فقط می توانیم یک سیم را وارد کنیم و با استفاده از offset یا copy آن را به سه سیم افزایش دهیم
اما ما با استفاده از منوی wires=multiple wire bus می توانیم چند سیم را با هم وارد کنیم یا از طریق شکل آن در صفحه که بر روی inset wire کلید چپ موس را فشار داده و نگه می داریم
و بر روی گزینه ی دوم سیم چند رنگ برده و رها می کنیم که پنجره ای باز می شود