کنترل :منظور از کنترل پیشبرد و هدایت پروژه برای رسیدن به خروجی مطلوب می باشد . 

در یک سیستم کنترلی می توان با استفاده از ورودیها توسط کنترل کننده به خروجی مطلوب رسید پس ساده ترین سیستم کنترلی طبق شکل زیر از سه جزء ورودیها کنترل کننده (ساختار کنترل )و خروجی ها تشکیل شده است .  

بعضی از سیگنال هاری ورودی امکان دارد قابل پردازش برای کنترل کننده نباشد برای رفع این مشکل از واحد همسطح کننده استفاده می شودهمچنین امکان دارد نتایج پردازش کنترل کننده (سیگنال های خروجی کنترل کننده )در آن حد یا نوعی نباشد که بتواند خروجی ها را تحریک کند برای رفعاین مشکل از واحد تقویت کننده استفاده می شود طبق شکل زیر 

  

انواع کنترل از نظر ساختار  : 

1-کنترل حلقه ی باز(open loop) شکل بالا کنترل حلقه ی باز را نشان می دهد طبق شکل هیچ فید بک (feed back ) یا نظارتی بر خروجی وجود ندارد پس چنانچه خروجی مطلوب نباشد باز سیستم به کار خودش ادامه می دهد و این امر زیان آور است به عواملی که باعث می شوند سیستم به طور مطلوب کار نکند یعنی ایجاد تداخل در سیستم می کنندپارازیت گفته می شود . 

2-کنترل حلقه ی بسته 

طبق شکل یک فیدبک از خروجی به ورودی سیستم وجود دارد در مسیر این فیدبک یک واحد اندازه گیری وجود دارد که دائما مقدار خروجی را می سنجد 

 

انواع کنترل کننده ها: 

1-کنترل کننده های مکانیکی (دستی) مانند راهاندازی مدارات برق صنعتی  

2-کنترل الکترومکانیکی(رلهای)در مداراتی که از رله ها و کنتاکتورها استفاده می شود 

3-کنترل کننده های الکترونیکی:قطعات الکترونیک مانند مقاومت دیود ترانزیستور 

4-پن.ماتیک:که به آن نیوماتیک نیز گفته می شود از هوا جهت انتقال انرژی استفاده می شود 

5-کنترل کننده های هیدرولیکی:به جای هوا از روغن استفاده می شود 

الکترونیک پیشرفته:کنترل نرم افزاری به نام های(pc, pbs,plc)نام برده شده