گیت بافر:خروجی هم ارزش با ورودی است

گیت نقیض:ورودی و خروجی عکس یکدیگرند

گیت and :فقط وقتی خروجی یک است که همه ی ورودی ها وصل باشند

گیت and not:فقط وقتی که همه ی ورودی ها قطع هست خروجی وصل است

گیت nand :فقط وقتی که همه ی ورودی ها وصل باشند خروجی قطع است

گیتor: فقط وقتی که همه ی ورودی ها قطع باشند خروجی قطع است

گیت or not :فقط وقتی که همه ی ورودی ها قطع نباشند خروجی قطع است

گیت nor: فقط وقتی که همه ی ورودی ها قطع با شند خروجی وصل است

گیت or قبل از  and: در واقع and است و احتیاج به پرانتز دارد

گیت and قبل از or در واقع or است و احتیاجی به پرانتز ندارد

گیت یای انحصاری:مانند کلید تبدیل استفقط وقتی که یکی از شستی ها فعال باشدخروجی وصل است

گیت منفی انحصاری:اگر هر دو شستی فعال یا غیر فعال باشندخروجی وصل است

تذکر 1-گیت nor مانند گیت and not است

تذکر 2-گیت nand مانند گیت ornot است

تذکر 3- در s5 not  در خروجی نمی پذیرد،لذا برای نوشتن گیت های nand و nor ازاز بیت های حافظه یعنی فلگ استفاده می کنیم

تذکر 4-به قسمتی از برنامه که می تواند شامل یک گیت یا چندین گیت باشدسگمنت گفته می شوددر s5 در هر سگمنت فقط یک خروجی می پذیرد،مگر اینکه خروجیها با یکدیگر موازی باشند