ترانسفورماتور های سه فاز از نظر ساختمان ظاهری بر دو نوع هستند 

1-ترانسفورماتور های سه فاز سه پارچه که از سه ترانسفورماتور تکفاز تشکیل شده اند. 

2-ترانسفورماتور های یکپارچه که از یک هسته ی مشترک تشکیل شده اند. 

 

ترانسفورماتور های سه فاز سه پارچه 

این گونه ترانسفورماتور ها از سه ترانسفورماتور تک فاز تشکیل شده اند که با سه سیم پیچ اولیه و سه سیم پیچ ثانویه روبرو هستیم که باید آنها را به روشهای زیر به هم متصل نماییم  

1-اتصالY-Y که سه سیم پیچ اولیه به صورت ستاره و ثانویه هم به صورت ستاره به هم وصل شده است   

 

این اتصال به ندرت مورد استفاده قرار می گرد

2-اتصال∆-∆ مثلث-مثلث اولیه و ثانویه به صورت مثلث می باشند  

 

مزیت این اتصال آن است که می توان یکی از تران ها را برای تعمیر از مدار خارج کرد و دو ترانسفور ماتور باقی مانده می توانند مشترکین سه فاز را تامین نمایند  

3-ستاره -مثلث 

  

در این نوع اتصال برای کاهش ولتاژ فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا در اتصال ستاره ولتاژ خط بر روی دو سیم پیچ اعمال می شود ولی در مثلث بر روی یک سیم پیچ اعمال می شود 

4-مثلث-ستاره  

در نیروگاهها برای افزایش ولتاژژنراتور ها به ولتاژ فشار قوی نصب می شود زیرا سمت ستاره به ولتاژ قوی وصل است و امکان زمین کردن نقطه ی خنثی وجود داردهمچنین در سیستم های فشار ضعیف از این سیستم برای مصارف خانگی و تجاری و صنعتی استفاده می شود  زیرا برخی از مشترکین به برق تک فاز و برخی به برق سه فاز نیاز دارند