ردیف

کاربرد

نوع کابل

1

انتقال انرژی به منازل

برای شبکه ی زمینی می توان از کابل nycy استفاده نمود و جهت شبکه ی هوایی معمولا از کابل هوایی با مهر فولادی yty استفاده  می شود

2

روشنایی خیابانها

براس شبکه ی زمینی از کابل nyyو nycy به کار می رود در شبکه ی هوایی از کابل خود نگهدار ymt که دارای غلاف فلزی بوده و سنگینی کابل را تحمل می نماید استفاده می شود

3

شبکه ی محلی

از کابل های NYY.NYCY,NYCWYو نیز از کابل های NKL(Y)Y

4

کارخانجات شیمیایی

از کابل NYY,NYCY,NYCWY استفاده می شود

5

پمپ بنزین ها مناطق نفتی و پالایشگاهها

از کابل پی-وی-سی با غلاف سربی NYKY استفاده می شود

6

کارخانجات

برق شبکه ها

از کابل های پی-وی-سی NYY,NYCY,NYCWY استفاده می شود

7

رود خانه ها ،نهر های بزرگ آب،استخر ها

از کابل پی-وی-سی NYKY استفاده می شود