رله های حفاظتی جریان نشتی اتصال زمین(ارت فالت) 

 این رله ها برای تشخیص جریان نشتی اتصال به زمین می باشند و در انواع یک و سه فاز وجود 

 دارند در حالت یک فاز ریان رفت و برگشت از داخل یک کویل مغناطیسی عبور می کنند در حالیکه نشتی نداشته باشیم مجموع جریان ها با هم برابر بوده و هیزچ گونه میدانی ایجاد نمی شود اگر یکی از آن ها نشتی پیدا کرد میدانی در کول ایجاد شده و این میدان می تواند سوئیچی را جهت قطع جریان تحریک کند

مشخصه های رله ی ارت فالت:

1-تشخیص خطای اتصال زمین

2-تنظیم محدوده ی جریان نشتی از 5% تا 100% رنج

3-تنظیم محدوده ی  جریان از 300 میلی آمپر تا 100 آمپر

4-تشخیص جریان نشتی در کابل های زیر زمینی و سیم پیچ الکتروموتور ها و تابلو های برق

رله های زمانی (تایمر)

وظیفه ی کنترل مدار برای زملن های معین

الف)رله ی زمانی موتوری یا الکترومکانیکی

ب)رله ی زمانی الکترونیکی

ج)رله ی زمانی نیو ماتیکی

ت)رله ی زمانی بی متال یا حرارتی

ث)رله ی زمانی هیدرولیکی