مدار یکی پس از دیگری

در این مدار با زدن شستیs2  موتور اول روشن شده و با زدن شستیs3  موتور دوم روشن می شود  

 

و تا موتور اول وارد مدار نشود موتور دوم وارد مدار نمی شود  

 madare one after other   

همین مدار در plc با زدنI0.0 موتور اول همان Q0.0 روشن می شود که در اینجا از SR استفاده شده که دارای حافظه می باشد که با تحریک ست آن مدار روشن می شود و در قسمت ریست I0.2 و I0.3 به عنوان بی متال و شستی استپ می باشند که در هر دو سگمنت قرار می کیرند که آنها را در گیت OR قرار می دهیم برای اینکه هر کدام که عمل کرد مدار قطع شود در سگمنت دوم یک SR و در قسمت ست آن یک گیت AND برای اینکه شرط قرار دهیم در صورتی می توان I0.1 را برای روشن کردن فشار داد که موتور اول(Q0.0) روشن شده باشد 

شکل زیر   

handel 

مدار تایمری یکی پس از دیگری  در plc 

در این مدار با زدن شستی I0.0 موتور اول روشن می شود و تایمر تاخیر در وصل نیز روشن شده و تایم می گیرد این تایمر در S7 با نام ODT شناخته می شود در این تایمر در قسمت S یا ست Q0.0 همان موتور اول را قرار می دهیم تا به محض روشن شدن موتور اول تایمر نیز تایم بگیرد و در قسمت TV مقدار تاخیر را باید بنویسیم به این صورتS5T#6S که مقدار تاخیر ما 6 ثانیه می باشد برای دقیقه M را وارد می کنیم و بقیه ثابت می باشند و در قسمت R یک گیت OR سه شاخه قرار می دهیم برای اضافه کردن تعداد شاخه ها می توان بر روی گیت کلیک کرده و کلید F8 را فشار دهیم

و در قسمت R موتور دوم Q0.1 را همراه با I0.2 ,I0.3 که شستی استپ و بی متال می باشد اضافه می کنیم و در قسمت بالای تایمر T1 را وارد می کنیم و در سگمنت سوم یک SR که در قسمت ست آن T1 را وارد می کنیم تا وقتیکه تایمر عمل کرد موتور دوم روشن شود و وقتی موتور دوم روشن شد به واسطه ی قرار گرفتن Q0.1 ئر قسمت ریست تایمر تایمر از مدار خارج شود  

شکل زیر مدار یکی پس از دیگری با تایمر 

first motor 

timer on delay 

second motor 

این هم مدار کنتاکتوری  

این مدار در electrical autocad  ساخته شده و شما می توانید تایمر آن را از قسمت components=timer=on delay no.tc بیاورید شما برای ساختن این مدار در الکتریکال اتوکد می توانید به آموزش های قبل مراجعه کنید

one after another with timer