مدارات یکی به جای دیگری دستی و اتوماتیک 

در این مدار با زدن شستی S2 کنتاکتور اول وارد مدار شده و هر دو کنتاکتهای باز 1 بسته می شوند و با زدن شستی S3 کنتاکتور K2 وارد مدار شده و کنتاکت بسته ی مربوط به K2 در سر راه K1 باز شده و کنتاکتور اول را قطع می کند به شکل زیر توجه کنید 

madare one insted of other 

 

و اما این مدار در plc  

one insted another manual 

شرح مدار به این صورت است که با زدن I0.0 موتور اول روشن شده در سگمنت دوم در قسمت ست یک گیت AND قرار داره برای روشن کردن موتور دوم شرط قرار داده باشیم که تا موتور اول روشن نشود نتوان موتور دوم را روشن کرد و با زدن I0.1 موتور دوم روشن شده و موتور اول با قرار دادن Q0.1 در ریست موتور اول خاموش می شود  

 

مدار تایمری یکی به جای دیگری در plc و electrical autocad   

one insted another with timer 

این مدار در PLC 

 

one insted another with timer 

در مدار بالا از یک مدار S_ODTS استفاده شده این تایمر تاخیر ماندگاری با ست شدن شروع به تایم گیری نموده و بعد از زمانی که به TVمی دهیم  خروجی را وصل می کند این تایمر با قطع شدن ست آن این تایمر خاموش نمی شود برای خاموش کردن آن حتما باید ریست آن را یک کرد ما برای داشتن دو خروجی از یک SR و یک تایمر با تاخیر ماندگاری استفاده کرده ایم اگر می خواستیم از تایمر S_ODT استفاده کنیم باید ازیک SR دیگر در یک سگمنت جدا استفاده کنیم چون این تایمر با قطع شدن ست آن تایمر خاموش می شود