در این قسمت دو مدار یکی پس از دیگری و یکی به جای دیگری را در electronic workbench  می سازیم  برای آوردن تایمر  از قسمت Electro_mechanical=coil_relay=Energizing_coil_time را کلیک کرده  برای تنظیمات آن در قسمت زمان 30msc را وارد می کنیم برای هر کدام از کویل ها چه تایمر و چه کنتاکتور coil inductance=.001mH,coil resistance=1Ω  را وارد می کنیم   

مدار یکی پس از دیگری با الکترونیک ورکبنچ

one after another 

مدار یکی به جای دیگری 

one insted of another