ابتدا خلاصه ای از منوی wire را شرح می دهیم بعد پروژه را آغاز می کنیم
در قسمت wires=insert wier سیم را وارد می کنیم اما در این موقع وقتی سیم را کلیک می کنیم سیم به رنگ زرد می آید که باید به قسمت properties layer layer می رویم و در قسمت لایه ها سیم را از رنگ زرد به سیاه تبدیل می کنیم
قسمت بعدی wire trim است که آن را برداشته سیم هایی که روی هم افتاده را می توان پیرایش کرد
قسمت بعدی مربوط به multiple wire bus است که دارای سه قسمت horizental , vertical, starting at است در دو قسمت اول spacing آن را وارد می کنیم اما در قسمت starting دارای 5 قسمت بوده
1) Component (multiple wire) سر های قطعه را انتخاب می کنیم بعد راست کلیک می کنیم و در حالیکه سیم را مشاهده می کنیم حرکت و کلیک می کنیم
2) Another bus ( multiple wire) تعداد سیمی را که انتخاب کرده ایم به سیم های دیگر اتصال پیدا می کند
3) Empty space go horizental در یک فضای خالی می توان سیم قرار داد به صورت افقی
4) Empty space go vertical به صورت عمودی
5) Number of wire است که با شماره های 2و3و4 است
در قسمت add rung به معنی اضافه کردن پله مر حله اگر دو سیم را به صورت افقی به صورت موازی قرار دهیم می توان توسط این کزینه سیم هایی به صورت عمودی این دو سیم را به همدیگر اتصال داد
قسمت angle wire دارای 3 قسمت است
1) Insert 22.5 degree wire
2) Insert 45 degree wire
3) Insert 67.5 degree wire
در این قسمت ها روی سیم کلیک کرده و سیم را با همان درجه وصل میکنیم
در قسمت change /convert wire type دارای 3 قسمت در قسمتی که انواع سیمها قرار دارد
قسمت pick برای انتخاب سیمها
قسمت change /convert که یکی از سیم ها را انتخاب می کنیم و با دستور changer all wires همه ی سیم ها را تغییر می دهیم
در قسمت convert line to wire همهی خطئ های گرافیکی را به سیم تبدیل می کنیم
و با زدن pick سیم را انتخاب می کنیم
در قسمت change / edit wire type دارای 3 قسمت تعداد و مشخصات سیم ها و تعداد و مشخصات سیم ها و option ,layer
Option=make all line valid wire در این قسمت همه ی سیم ها را معتبر بسازیم
Layer=
Layer name format= نام و فرمت لایه را مشخص می کنیم
که ریر مجموعه ی آن color-linetype – lineweight است
در قسمت add existing layer اضافه کردن به لایه های موجود و در کنار آن
Remove layer حذف کردن لایه ها
و رد قسمت پاییین آن mark selected as default
قسمت stretch wire کشیدن سیم در این قسمت اگر سیمی به جایی اتصال نداشته باشد و در مقابل آن سیمی وجود داشته باشد با زدن این گزینه سیم کشیده شده و به سیم دیگر اتصال خواهد یافت
قسمتbend wire در این قسمت اگر دوسیم با یک زاویه به هم اتصال داشته باشند با انتخاب این گزینه و انتخاب هر دو سیم سیم در آن نقطه خم خواهد شد
در قسمت wire miscellaneous=show wire دارای 3 گزینه
1)show wire (line on wire layer)
2) showire number/block orgin poin0074
3) show pointer to wire number
در قسمت wire miscellaneous=check /track wire با زدن این گزینه سیم یا مسیر به صورت قرمز در آمده
wire miscellaneous=insert wire gap را انتخاب کرده سیمی را که می خواهیم سیم دیگر از روی آن پرش کند انتخاب کرده بعد سیمی را که می خواهیم به عنوان سیم پرشی انتخاب شود انتخاب می کنیم یک گپ اتفاق می افتد
wire miscellaneous=flip wire gap در این قسمت سیم گپ معکوس می شود با انتخاب این گزینه روی سیمی می زنیم که به عنوان سیم پرشی است که با هر بار انتخاب یک قسمت از آن سیم معکوس خواهد شد
delete wire gap
edit wire sequence
show wire sequence
قسمت بعد terminal connection direction
در قسمت ladders
Insert ladder =برای وارد کردن نردبان استقاده می شود
یک پنجره باز می شود که دارای قسمت های width عرض نرده
Spacing فا صله ی بین rung
Length طول نرده و در قسمت پایین آن rung تعداد رانگها پله ها
Phase تعداد فاز ها and draw rung که دارای قسمت های no bus no rung and yes می باشد که که yes باشد هر دو خواهد بود


برای وارد کردن سیم بر روی منوی Wires=insert wire را می زنیم یا بر روی شکل آن در بالای فضای کاری کلیک می کنیم اگر این شکل نبود ما باید بر روی بالای صفحه در یک جای خالی نزدیک
minimize ,restor down راست کلیک کرده از قسمت electrical و منوی فرعیmain electrical ACE: را تیک می زنیم با وارد کردن سیم در روبروی سیم قبلی که کشیدیم نقطه ی مبنا را قرار می دهیم و با استفاده از مختصات نسبی خطی به طول 500 را وارد می کنیم که در electrical2009 این خط به رنگ زرد می باشد که برای تغییر رنگ آن می توان بر روی آن دو بار کلیک چپ کرده و در قسمت properties که می آید color را قرمز انتخاب می کنیم
اگر بخواهیم رنگ سیم هر بار که احضار می کنیم به رنگ قرمز باشد از منوی format=layer را انتخاب کرده و گزینه ی آخر رنگ زرد را به قرمز یا سیاه تبدیل می کنیم ما از قسمت insert wire فقط می توانیم یک سیم را وارد کنیم و با استفاده از offset یا copy آن را به سه سیم افزایش دهیم
اما ما با استفاده از منوی wires=multiple wire bus می توانیم چند سیم را با هم وارد کنیم یا از طریق شکل آن در صفحه که بر روی inset wire کلید چپ موس را فشار داده و نگه می داریم
و بر روی گزینه ی دوم سیم چند رنگ برده و رها می کنیم که پنجره ای باز می شود
در این قسمت پنجره ی multiple wire bus باز می شود که دارای سه قسمت horizental , vertical, starting at است در دو قسمت اول spacing آن را وارد می کنیم اما در قسمت starting دارای 5 قسمت بوده
6) Component (multiple wire) سر های قطعه را انتخاب می کنیم بعد راست کلیک می کنیم و در حالیکه سیم را مشاهده می کنیم حرکت و کلیک می کنیم
7) Another bus ( multiple wire) تعداد سیمی را که انتخاب کرده ایم به سیم های دیگر اتصال پیدا می کند
8) Empty space go horizental در یک فضای خالی می توان سیم قرار داد به صورت افقی
9) Empty space go vertical به صورت عمودی
10) Number of wire است که با شماره های 2و3و4 است
ما در اینجا spacing =horizontal را 50قرار می دهیم وempty space را تیک می زنیم و number of wire را 3 قرار می دهیم و در قسمت راست سیم هایی که در اتوکد کشیده بودیم نقطه ی شروع را کلیک می کنیم و بااستفاده مختصات نسبی
@500.0 را وارد می کنیم اگر همه سیم ها به رنگ قرمز یا سیاه بود می توانیم بر روی یکی از سیم ها دو بار راست کلیک کنیم تا پنجره properties باز شود و در قسمت color بر روی هر کدام از سیم ها که کلیک کردیم رنگ آنها را تغییر دهیم
حال وارد اتوکد می شویم در اتوکد multiline را ایجاد کردیم حال می خوایم سه سیم را بر آنها عمود کنیم ما در اینجا سه سیم را وارد می کنیم و ابتدای خط را مبنا قرار داده و برای اینکه بخواهیم بر روی خط حرکت کنیم و از نقطه ی 150 میلی متر شروع کنیم باید از گزینه ی temporary track point استفاده کنیمکه این گزینه یک مسیر موقت را برای ما ایجاد می کند تا ما از نقطه ی 150 شروع کنیم باید ابتدا خط را احضار کنیم بعد با shift=right کلیک کردن بر روی صفحه و انتخاب اولبین گزینه از بالا (temporary track point) و فعال بودن snap بر روی اول خط کلیک می کنیم و موس را رو به جلو بر روی خط حرکت می دهیم تا مستقیم شود بعد عدد 150 را وارد می کنیم نقطهی مبنا در 150 وارد می شود بعد موس را رو به پایین می بریم و دو باره 150 را وارد می کنیم تا خط بر آن عمود شود در اینجا یک مشکلی وجود دارد اینکه سیم ها بر عکس می باشند ما می توانیم از همان ابتدا یک آیتمی بر عکس سیم های افقی ایجاد کنیم یا در اینجا از اصلاحگر mirror استفاده کنیم این اصلاحگر را یا از منوی modify یا از شکل آن در صفحه یا با وارد کردن mi بر روی فحه کلید وارد می کنیم و سیمرا انتخاب می کنیم بعد راست کلیک یا ایتر را می زنیم به خط قرمز بالادست راست را انتخاب می کنیم ودو باره موس را پایین آورده و پایین آن خط را انتخاب می کنیم ودر اینجا توضیحی می آید که منبع شی را پاک کنیم که y را وارد می کنیم (yes )سیم های قبلی پاک می شوند ما گفتیم می توانی با استفاده از یک سیم و کپی کردن آن این کار را انجام دهیم اگر بخواهیم روش قبل به صورت یک سیم افقی انجام دادیم را به صورت عمودی توضیح دهیم ما از همان
(temporary track point ) استفاده می کنیم 150 را وارد می کنیم یک خط ایجاد می شود که ما می توانیم یک خط پایین تر رفته و با استفاده از temporary track point و وارد کردن 50 خط بعدی را ایجاد کنیم و همین طور خط بعدی اما یک راه دیگر هم برای یک خطی وجود دارد که وقتی اولین خط را ایجاد کردیم خط ها را با فاصله ی 50 کپی می کنیم در اینجا o را برای افست کردن وارد می کنیم فاصله را وارد می کنیم 50 و به طرف راست کلیک می کنیم و به همین صورت ادامه می دهیم
در اینجا برای اینکه بخواهیم سیم های اضافی را پاک کنیم می توان از اصلاحگر trim استفاده کرد تریم را از منوی modify یا شکل تریم در کنار صفحه کاری یا وارد کردن tr در اینجا برای تریم کردن حتما باید دو شئ وجود داشته باشد که یک یا چند سیم را برش داده باشد ما می توانیم دو سیم را انتخاب کرده و آنهایی که با این دو سیم برش خورده اند را پاک کنیم که بعد از انتخاب دو سیم باید کلیک راست کنیم بعد سیم های برش داده شده را انتخاب کنیم ما از روش انتخاب همه نیز می توانیم استفاده کنیم که بعد از tr و enter همه را انتخاب کرده و راست کلیک و آنهایی که می خواهیم پاک شوند را انتخاب می کنیم ما در قسمت multiline نیز باید این کار را انجام دهیم اما قبل از این کار باید آن سیم ها را از صورت یکپارچه در آوریم که برای این کار آنها را explode می کنیم از منوی modify
در اینجا گر بخواهیم نقطه ی اتصال سیم ها معلوم باشد می توان از دو روش استفاده کرد ابتدا قرار دادن دایره بر روی اتصال ها و با استفاده از فرمان hatch آنها را تو پر می کنیم و روش دوم استفاده از donut
ابتدا توضیحی در مورد ایجاد دایره
Circle :
این دستور برای ایجاد دایره است
این دستور به سه روش ایجاد می شود
1)با استفاده از منوی draw
2)با کلیک بر روی شکل دایره در صفحه
3)با استفاده از وارد کردن حرف c در صفحه کلید
برای ایجاد دایره در اتوکد 6 روش وجود دارد
1)روش center,radius (پیش فرض می باشد)=مرکز دایره را انتخاب و سپس شعاع دایره را
2)center ,diameter =مرکز دایره و سپس قطر دایره
3)2points =نقطه ی اول و سپس نقطه ی دوم
4)3points نقطه ی اول و دوم و سوم را انتخاب می کنیم
5)tangent ,tangent,radius =نقطه ی اول را روی خط و نقطه ی دوم را روی خط و سپس شعاع
6)tangent,tangent,tangent=نقطه ی اول روی خط دوم روی خط سوم روی خط
ما در اینجا از روش پیش فرض center=radius استفاده می کنیم با انتخاب این گزینه وفعال بودن snap به نقطه ی اتصا ل پرش کرده و کلیک می کنیم و در این حالت شعاع را که 4 است وارد می کنیم می توان با زدن Enter که تکرار است دایره را برای دیگر اتصالات وارد کرد و اما برای پر کردن دایره ها از فرمان hatch با رفتن به منوی draw=hatch یا آیکن آن در صفحه یا زدن کلید H پنجره ی آن باز می شود پنجره ی (hatch and gradiant )سر برگ hatch (هاشور)
را انتخاب کنید در گزینه ی type مدل هاشور را انتخاب کنید که به صورت پیش فرض مدل predifinded می باشد در قسمت pattern (الگو) را solid می کنیم در قسمت swatch رنگ مورد نظر را انتخاب کنید
Angle یری تعیین زاویه است
Scale مقیاس مورد نظر را برای هاشور انتخاب می کند اگر بخواهیم داخل منطقه ای را هاشور بزنیم از add pick poin استفاده می کنیم اگر بخواهیم که یک شئ را به طور کامل هاشور بزنیم از add select object استفاده می کنیم بعد از زدن یکی از این دو گزینه و انتخاب ناحیه یا موضوع بر روی ok کلیک می کنیم در اینجا ما باید دایره را انتخاب کنیم راه دیگر استفاده از donut می توان از منوی draw=donut یا زدن بر روی آیکن آن یا با انتخاب do در صفحه کلید وارد می شود با یک توضیح که قطر داخلی را مشخص کن ما برای اینکه بخواهیم داخل آن پر باشد آن را صفر انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم بعد می گوید که قطر خارجی را مشخص کن با زدن عدد4 بر روی نقطه ی اتصال کلیک می کنیم که می توان بر روی تمام اتصالات کلیک کرد